DLACZEGO SOCJOKREACJA?


Aktywność procesów we współczesnym społeczeństwie osiągnęła wyjątkową intensywność jeśli chodzi o natężenie zmian charakteryzujących się niespotykanym, jak dotychczas, zakresem i powszechnością występowania. Ostatnie lata w naszym kraju charakteryzują się jedną szczególną cechą, która w takim nasileniu nie występowała chyba nigdy. Zrzeszanie i organizowanie się pod różnymi postaciami, o różnym zasięgu, celach i wokół przeróżnych idei stało się widoczne na każdym poziomie i w każdym wymiarze naszego życia społecznego.


Socjokreacja wyraża się w coraz bardziej nasilającej się obecności takich zjawisk jak dialog społeczny, partnerstwa sektorowe i międzysektorowe, decentracja władzy, inicjatywy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, ekonomia społeczna, dialog międzykulturowy, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, powstawanie stowarzyszeń i fundacji umożliwiających realizację różnych potrzeb osób, środowisk i społeczności, aktywizacja i wzrost znaczenia samorządów, weryfikacja i próby pogłębiania rozumienia i znaczenia demokracji, poszukiwanie wzorców, rozwiązań i inspiracji w innych systemach kulturowych, zjawiska kontrkulturowe, subkulturowe czy niszowe itp. Wymieniamy tutaj tylko część zjawisk charakterystycznych dla procesu zmian społecznych tak wyraźnie zauważalnych w dzisiejszym społeczeństwie.


Bardzo ważkim problemem staje się dzisiaj przezwyciężenie panującego stereotypu myślenia i działania ludzi, sprawiającego, że łatwiej jest im formułować już istniejące tendencje zmian, niż przewidywać ich radykalną transformację lub całkowity zwrot i dopuszczenie do pojawienia się nowych zjawisk (tendencja do utrzymania status quo a potrzeba zmian). Dlatego już na etapie projektowania zmian niezbędna jest obecność ich odbiorców ponieważ większość innowacyjnych rozwiązań projektowanych przez teoretyków zmierza do wpływania na ludzi z myślą o nich, jednak rzadko wespół z nimi. Celem nie może być samozadowolenie projektantów i pomysłodawców jak to często bywa przy braku konsultacji i debat społecznych. Monopol na jedynie słuszne prawdy i rozwiązania nie przynosił jak dotąd zadowalających rezultatów. Głównym zadaniem jakichkolwiek zmian społecznych staje się kształtowanie i rozwój świadomości oraz postaw innowacyjnych jak największej liczby podmiotów ze szczególnym naciskiem położonym na naturalne prawa rozwoju człowieka i jego środowiska (autokreacja, socjokreacja, ekokreacja).


Zbiorowości ludzkie są w posiadaniu potężnych sił, które mogą zostać użyte przeciwko zmianom, których nie pragną bądź też nie widzą ich rzeczywistej wartości, za to są mocno związane ze swoim sposobem życia. W związku z powyższym bardzo istotne jest aby każdą zmianę społeczną rozpoczynać od przygotowania jednostek i społeczności do posługiwania się postawami innowacyjnymi oraz przygotować je (się) do trafnego i adekwatnego odczytywania logiki ich rozwoju. Autentyczne przemiany nie polegają na zmianie szyldu (etykiety) i dobrym samopoczuciu ekip zarządzających, lecz na gotowości do rezygnacji ze stereotypowego myślenia i działania.


Niezbędne jest uspołecznione uprzedmiotowienie decyzji co do wartości, celów, i strategii zmian, społeczne negocjowanie interesów i pilnowanie (się) ekspertów, aby byli reprezentantami i strażnikami tych co na dole i wartości kultury.


*Z. Kwieciński Mity i interesy. U korzeni dominującego paradygmatu edukacyjnego.


Ruch i zmiana są nieodzowne lecz nie mogą opierać się już dziś na przypadkowości i nieświadomości. Muszą rozwijać się w oparciu o dogłębne wglądy i zrozumienie podstawowych, fundamentalnych faktów psychicznych i społecznych z uwzględnieniem uczuć, emocji oraz intuicji i prowadzić do jak najpełniejszego, świadomego i kreatywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczności (socjokreacja). Każdy człowiek i każda społeczność ponosi odpowiedzialność za całość i jest całością. Czasy dzisiejsze, jak nigdy wcześniej, wymagają otwartości i wsparcia dla Świata jako całości. Stanie się to możliwe, gdy będziemy wspierali i wysłuchiwali każdą z jego części (policentryczność).


Bogdan Oś
Akademia Wspierania Rozwoju Człowiekawww.socjokreacja.org    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka